Heusden sluit bestuursperiode 2014-2018 positief af

Het laatste volledige jaar van de vorige bestuursperiode is afgesloten met een positief saldo van bijna €2 miljoen. Nog belangrijker is dat het nieuwe gemeentebestuur een financieel gezonde gemeente overgedragen krijgt. Wat nadrukkelijk niet betekent dat de gemeente Heusden op haar lauweren kan rusten. In de voorjaarsnota, waarin we uitgebreid vooruitblikken, wordt dat duidelijk.

We blijven ons zorgen maken om mensen, die het moeilijk hebben en voor wie het economische herstel nog geen verbetering heeft gebracht in hun persoonlijke situatie. De economie trekt aan, maar nog niet iedereen profiteert. Als gemeente hebben voor die mensen een duidelijke taak.

Positief saldo

Het rekeningresultaat voor 2017 is een positief saldo van €1.991.000. Dit komt met name door lagere salaris- en overheadkosten en hogere opbrengsten van pacht en omgevingsvergunningen.

Sociaal Domein

Wat betreft het sociaal domein hebben we in 2017 kwalitatief goede zorg kunnen leveren en sluiten we af met een positief saldo van €700.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein en blijft daardoor beschikbaar voor transformatie en innovatie in het sociaal domein. Uitgangspunt daarbij is steeds wat mensen nog wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.

Veel gerealiseerd

Veel van wat we in 2014 van plan waren, is gerealiseerd of in verregaande uitvoering. Denk daarbij aan het Centrumplan Vlijmen, De Voorste Venne, Dillenburg, Geerpark en De Grassen. Ook de doorontwikkeling van onze dienstverlening binnen het merk Dromen. Doen. Heusden., de invoering van een digitaal inwonerpanel, de duurzaamheidsagenda en een nieuwe toekomstvisie geschreven door inwoners, zijn daar illustratief voor. Daarnaast hebben we de grondwaarde op onze balans weten te verlagen. In samenwerking met onze partners is Heusden in Nederland een voorloper op gebied van veiligheid, bestrijding van drugscriminaliteit en het tegengaan van ondermijning.

Het nieuwe gemeentebestuur komt alles overziend aan het roer van een groene, sociale en sterke gemeente. Bekijk hier online het jaarverslag. 

Uitgelicht