Voorjaarsnota 2019

Ondanks de sterk stijgende zorgkosten, met name in de jeugdhulp, is de financiële positie voor de gemeente Heusden nog steeds positief.

Dat is de belangrijkste conclusie van de voorjaarsnota 2019 die het college dinsdag 21 mei jl. heeft vastgesteld. “Er is veel gedaan om de extra kosten te dekken en uiteindelijk op een positief resultaat uit te komen”, aldus wethouder Financiën Mart van der Poel. En met succes: het positieve begrotingssaldo loopt op van € 167.000 in 2020 tot € 876.000 in 2023. 

Landelijk kampen gemeenten steeds vaker met (forse) tekorten vooral op het gebied van jeugdhulp. De kosten stijgen terwijl de budgetten vanuit de Rijksoverheid juist een dalende trend laten zien. In Heusden is dat niet veel anders. Ook hier dreigden de extra zorgkosten, ingeschat op € 1 miljoen, voor een negatief resultaat te zorgen. 

Kritisch

Door een aantal maatregelen te nemen, is het college er in geslaagd een te verwachten negatief resultaat om te buigen naar een positief saldo. “We hebben daarvoor kritisch naar een aantal zaken gekeken”, licht Van der Poel toe. “Zo hebben we naar de formatie gekeken en hebben we de eigen budgetten tegen het licht gehouden. Er wordt niet gesneden in voorzieningen en subsidies en de OZB wordt niet extra verhoogd.” Ook is het nieuw beleid beperkt gebleven tot wat vorig jaar in gang is gezet. Voor de uitbreiding van taken van GGD Hart voor Brabant is € 115.000 extra nodig en voor de Veiligheidsregio een bedrag van € 155.000. Vanwege toenemende bouwkosten moet het budget voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen met € 200.000 worden verhoogd.

Aan de andere kant is het de verwachting dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt als tegemoetkoming in de extra kosten voor jeugdhulp. Hoe hoog dat bedrag is, weten we op dit moment nog niet. In de voorjaarsnota wordt rekening gehouden met een bedrag van € 500.000. Daarnaast gaat het college op een aantal punten binnen het sociaal domein besparingen realiseren door slimmer en efficiënter te werken. Deze mogen nadrukkelijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Uitgangspunt voor het college is niet het geld, maar dat de inwoners de zorg krijgen die nodig is.

Gelet op de forse overschotten die de afgelopen jaren bij Baanbrekers zijn gerealiseerd, denken we dat bovendien de inwonerbijdrage van Baanbrekers voor 2020 en verder met een bedrag van € 300.000 kan worden verlaagd. Met dit bedrag is in de voorjaarsnota nog geen rekening gehouden. 

Jaarrekening 2018

Tegelijk met de voorjaarsnota 2019 heeft het college ook het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld. De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 2.909.000. Als de niet bestede budgetten die ten laste van het resultaat komen en waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2019, hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ exploitatie € 1.895.000 voordelig. Bovendien blijkt uit de jaarrekening dat de reservepositie meerjarig is verbeterd.

Meer informatie

In de raadsvergadering van 25 juni staan de voorjaarsnota 2019 en het jaarverslag en jaarrekening 2018 op de agenda van de gemeenteraad. Bij de agenda van die veradering treft u alle documentatie.
 

Uitgelicht