Vaststelling Heusden Buitengebied 4de herziening

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 4de herziening (NL.IMRO.0797.PHHBG4-VG01) heeft vastgesteld. Het plangebied bestaat globaal uit de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied’.

Het doel van het bestemmingsplan is:

1. het (ongewijzigd) samenvoegen van bestemmingsplan Heusden Buitengebied 2012, reparatieplan A en B, verschillende herzieningen, postzegelbestemmingsplannen, wijzigingsplannen en verleende omgevingsvergunningen. Een specifieke weergave ziet u in hoofdstuk 1 van de toelichting van het bestemmingsplan;
2. het mogelijk maken van 8 (particuliere) ontwikkelingen. Deze staan in hoofdstuk 3 van de toelichting en betreffen de volgende locaties:
- Bosscheweg 127, Drunen
- De Hoeven G1011 (tussen 58 en 60), Haarsteeg
- De Hoeven ongenummerd (naast 60A), Haarsteeg
- Mariëndonkstraat 26, Elshout
- Mayweg 8, Elshout
- Overstortweg 9, Waalwijk
- Tuinbouwweg 41, Haarsteeg
- Westakker 2, Oudheusden;
3. het aanpassen van het plan (regels en verbeelding) op basis van ervaringen en algemene ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Dit is weergegeven in hoofdstuk 4 van de toelichting.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende raadsbesluit.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan iedereen gedurende de bovenvermelde termijn beroep instellen tegen de eventuele wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht