Ontwerpbesluit wijziging grenzen bebouwde kom Heusden

Het college van Heusden maakt bekend dat het van plan is de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), de Wegenverkeerswet en de stedenbouwkundige grens opnieuw vast te stellen. Het legt daartoe nu een ontwerpbesluit ter inzage.

In onze gemeente vonden c.q. vinden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een (juridische) aanpassing van de komgrenzen vergen. Omdat er sprake is van verschillende soorten komgrenzen en dat verwarring kan veroorzaken, zijn de verschillende komgrenzen zoveel als mogelijk op elkaar af gestemd.

De komgrenzen worden waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2019.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de stukken vindt u hier:
- collegebesluit
- bijlage beschrijving wijziging komgrenzen
- bijlage kaarten komgrenzen

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met William Peters of Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht