Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat voor Oost en West

Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het Dagelijks Bestuur (DB) van waterschap Aa en Maas en het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van gemeente Heusden maken het volgende bekend. PS hebben op 29 juni 2018 het Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost vastgesteld met planidn. NL.IMRO.9930.ipgoloost-va01 en het Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West met planidn NL.IMRO.9930.ipgolwest-va01 vastgesteld. GS (Omgevingsdienst Brabant Noord), de minister, het DB en het college van B&W hebben de bijhorende uitvoeringsbesluiten vastgesteld.

Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat voor Oost en West

De provincie Noord-Brabant is van plan om met deze integrale gebiedsontwikkeling ambities te realiseren op het gebied van economische vitaliteit, mobiliteit, water, natuur, fiets, erfgoed en leefbaarheid. Om deze ambities goed te borgen zijn twee Provinciale Inpassingsplannen opgesteld, één voor West (tussen Waalwijk en het Ei van Drunen ) en één voor Oost (tussen het Ei van Drunen en ‘s-Hertogenbosch). Voor de inpassingsplannen is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In de inpassingsplannen staat welke maatregelen de provincie wil gaan treffen. 

Uitvoeringsbesluiten: vergunningen en besluiten

Om de gebiedsontwikkeling uit te kunnen voeren, is er daarnaast een aantal uitvoeringsbesluiten nodig. 

Provincie Noord-Brabant:
- vergunning Wet Natuurbescherming, bescherming van Natura 2000 (Omgevingsdienst Brabant Noord)
- ontheffing Wet Natuurbescherming, bescherming van planten en dieren (Omgevingsdienst Brabant Noord)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
- ontheffing op grond van de Wegenwet

Waterschap Aa en Maas:
- Projectplan ontwatering Moerputten, aanpassing eco-tunnel en tracéwijziging compartimenteringskade (partiële herziening projectplannen HOWABO en Moerputten/Vlijmens Ven)

Gemeente Heusden:
- Besluit hogere waarde als bedoeld in de Wet geluidhinder

Procedure

GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt. 

Periode terinzagelegging

De Inpassingsplannen, de uitvoeringsbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 7 juli 2018 tot en met 17 augustus op de volgende wijze.

Stukken inzien
Het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.brabant.nl/ipGOLoost. Het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.brabant.nl/ipGOLwest
De uitvoeringsbesluiten digitaal via www.brabant.nl/terinzage

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
- bij de gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
- bij de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk; 
- bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch;

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw P.W.A.M. van ’t Veer-Damen, tel. 073-680 8474 van de provincie Noord-Brabant.
 

Uitgelicht