Von Suppéstraat, Drunen

Het college van Heusden is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan Von Suppéstraat, Drunen (NL.IMRO.0797.VonSuppe-VO01). Het plangebied ligt in de bebouwde kom, in de wijk Venne-Oost, in  Drunen. Het plangebied omvat het voormalige schoolgebouw met omliggende (openbare) ruimte aan de Von Suppéstraat en de naastgelegen gymzaal met basketbalveldje aan de Chopinstraat in Drunen.

Het doel van het plan is de ontwikkeling van 36 woningen mogelijk te maken: 20 patiowoningen en 16 overige grondgebonden woningen.  

De planning is dat het ontwerp van het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2019 ter inzage gelegd wordt. Het wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Huidige stand van zaken

Het college heeft met dit voorontwerpbestemmingsplan ingestemd in haar vergadering van 18 december 2018.

De termijn om een inspraakreactie in te dienen is verstreken. Op dit moment worden de reacties verwerkt en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Zodra het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht, wordt dit bekend gemaakt in Het Weekblad, op deze website en in het Gemeenteblad en de Staatscourant op www.overheid.nl.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89

Uitgelicht