Wijzigingsplan De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg

Het college van Heusden heeft op 20 augustus 2019 het wijzigingsplan 'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg' (NL.IMRO.0797.WPDeHoevenachter46-VG01) vastgesteld.

Het plangebied ligt in Haarsteeg en wordt globaal begrensd door een zijweg van De Hoeven in het oosten, de woonpercelen De Hoeven 46 en 46A in het zuiden en het perceel De Hoeven 44 in het noorden.

Doel van het wijzigingsbesluit is de bouw van een woning mogelijk te maken. Ter plaatse is in het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied’ al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die is steeds overgenomen in de daaropvolgende herzieningen. Nu willen de eigenaren gebruik maken van deze bevoegdheid. De woning wordt georiënteerd op de zijstraat van De Hoeven.

Inzage

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 29 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het wijzigingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit wijzigingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunnen beroep indienen.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht