bestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 december 2019 het bestemmingsplan Elshout 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10 (NL.IMRO.0797.PH1Elshout-VG01) heeft vastgesteld.
Het plangebied bestaat uit de percelen aan de Heusdenseweg 8 en 10 in Elshout.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn deels naar aanleiding van ingediende zienswijzen en deels ambtshalve aangebracht. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende raadsbesluit.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 30 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

De termijn om beroep in te stellen is verstreken. Het bestemmingsplan is op 13 maart 2020 in werking getreden.
Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak dient binnen 12 maanden een uitspraak te doen over het ingediende beroep. 

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Rob de Wit via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht