ontwerp 6e herziening exploitatieplan Geerpark

Het college van Heusden maakt bekend, dat zij op 16 juli 2019 het ontwerp van de 6e herziening van het exploitatieplan Geerpark in Vlijmen (OEPDGB20180315Geerpark) heeft vastgesteld.

De 6e herziening bevat zowel structurele als niet-structurele wijzigingen. De 6e herziening van het exploitatieplan Geerpark bevat zowel structurele als niet-structurele wijzigingen. De niet-structurele wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 6.15, derde lid, Wet ruimtelijke ordening, betreffen:

  • een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;
  • een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven methoden van indexering;
  • een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten;
  • andere niet-structurele onderdelen.

De structurele wijzigingen betreffen de aanpassing van de fasering van fase 3b. Die fase is nu naar voren gehaald, zodat gedurende de hele looptijd van het exploitatieplan bebouwing van die fase mogelijk is. Voorts sluit fase 3b hierdoor beter aan op de fasering van fase 3a en ontstaat mogelijk meer zicht op de daadwerkelijke afronding van dit plangedeelte.

Procedure

Een digitale versie van het ontwerp van de 6e herziening vindt u hier:
- ontwerp 6e herziening exploitatieplan
- bijlage 33 verloop boekwaarden
- bijlage 34 raadsvoorstel grondprijzen

Zienswijzen

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Debbie Gronnak-Beset via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht