College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Eén van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en moeten toezien op het algemeen belang.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet zelf besluiten nemen namens het college van B&W. 

Uitgangspunt bij de beleidsvorming is 'Sociaal. Groen. Sterk. Heusden.', coalitieprogramma van Gemeentebelangen, DMP Heusden, Heusden Eén, VVD en PvdA. Het college van Heusden bestaat behalve de burgemeester uit 5 wethouders.

Het college van Heusden

Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris,
Dhr. mr. H.J.M. (Harrie) Timmermans.

Het college van Heusden vergadert in principe iedere dinsdag. De openbare besluiten die dan worden genomen verschijnen op donderdag op de website. Kijk hier voor de actuele besluitenlijst en die van de afgelopen maanden. De besluitenlijsten van vóór 1 februari 2012 vindt u in het digitale archief.

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Bestuurders mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

Overzicht nevenfuncties college (pdf).

Kostenvergoeding

Hieronder treft u een overzicht aan van de kostenvergoedingen van de collegeleden over de periode juli 2017 t/m december 2017.

Overzicht kostenvergoedingen (pdf)