Ontwerp visie zonnevelden Heusden 20 maart 2019


R A A D S I N F O R M A T I E B R I E FAan:

de leden van de raad

Van:

het college

Datum:

19 maart 2019

Onderwerp:

ontwerp ‘Visie zonnevelden’

Doel:

informeren en uitnodigen

Aanleiding:

collegebesluit

Aard informatie:

openbaar
Aanleiding

Wij hebben vandaag ingestemd met het ontwerp van de ‘Visie zonnevelden’. Dit ontwerp bevat een beleidskader voor de ontwikkeling van zonnevelden in onze gemeente.


Informatie

In onze raadsinformatiebrief van 23 oktober 2018 informeerden wij u al over de werkateliers die in het najaar van 2018 waren gehouden om te komen tot het opstellen van een visie voor zonnevelden in onze gemeente. In deze ateliers is gezamenlijk met maatschappelijke partners een eerste verkenning gedaan naar de uitgangspunten voor de visie. Aan deze ateliers namen deel:

 • Energiek Heusden,

 • ZLTO Oostelijke Langstraat,

 • Stichting de Duinboeren,

 • Natuur- en Milieuvereniging Heusden,

 • Bedrijvenplatform Heusden,

 • waterschap Aa en Maas,

 • Enexis (als agendalid),

 • provincie Noord-Brabant,

 • gemeente Heusden.


In de ateliers is een open en levendige discussie gevoerd over hoe we in onze gemeente ruimte willen bieden voor zonnevelden en wat daarbij belangrijke voorwaarden zouden moeten zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal uitgangspunten en aanbevelingen voor de visie. Dit zijn:

 • Locaties.
  In de discussie rondom het aanwijzen van locaties kwam de zorg over de effecten op de kwaliteit van de gebruikte gronden, de invloed op natuurwaarden en de bescherming van cultuurhistorie naar voren. Dit is vertaald in het uitgangspunt dat er geen specifieke locaties worden aangewezen, maar dat te beschermen locaties worden uitgesloten of de ontwikkeling van zonnevelden daarin wordt beperkt.

 • Omvang.
  De omvang van de zonnevelden is afhankelijk van wat mogelijk en passend is. Daarom is ervoor gekozen om de maximale omvang van zonnevelden niet vast te leggen, maar deze af te laten hangen van wat past binnen de door initiatiefnemers gekozen locaties. Voor een absoluut maximum van het totaal aantal te realiseren hectares aan zonnevelden is niet gekozen, zodat er flexibiliteit bestaat om op een toenemende behoefte te kunnen reageren. In de uitwerking van het ontwerp van de visie heeft dit laatste een wat andere invulling gekregen. Ervaringen elders in het land hebben tot het inzicht geleid dat het belangrijk is om in bepaalde mate grip te houden en in te kunnen spelen op ontwikkelingen en innovaties. Daarom is ervoor gekozen om te werken met een gefaseerde uitgifte van het aantal te ontwikkelen hectares. Op basis van de analyse van de totale opgave, wordt gekozen voor een eerste tranche van 65 hectare. Dit is de helft van de totaal berekende opgave.

 • Participatie van de omgeving.
  Overeenkomstig het uitgangspunt in het coalitieprogramma, dat projecten voor duurzame energie in coöperatief verband worden mogelijk gemaakt, zodat de revenuen voor een groot deel terugvloeien naar de lokale samenleving, werd ook in de ateliers de mening gedeeld dat de lokale samenleving voor een aanzienlijk deel moet kunnen meeprofiteren. In lijn met het Nationaal Klimaatakkoord is ervoor gekozen om uit te gaan van 50%. Dit betekent dat elke ontwikkeling voor minimaal 50% in lokaal ‘eigendom’ komt, bijvoorbeeld door samenwerking met lokale energiecoöperaties of door het gebruik van een postcoderoosregeling of andere vormen van lokale participatie. De initiatiefnemer zal duidelijk moeten maken hoe deze norm wordt ingevuld, maar wordt niet op voorhand verplicht tot een bepaalde manier van invulling.

 • Meervoudig ruimtegebruik.
  Meervoudig ruimtegebruik kan voordelig zijn voor wat betreft het combineren van functies op een en dezelfde locatie, waardoor een zonneveld ook op andere vlakken meerwaarde kan creëren. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk is, is ervoor gekozen meervoudig ruimtegebruik te zien als een plus en niet als een verplichting.

 • Landschappelijke inpassing.
  Het op een goede manier inpassen van zonnevelden in het landschap wordt gezien als een minimale randvoorwaarde. In bepaalde gebieden wordt daarbij ook nog een kwaliteitsverbetering geëist. De Ontwikkelingsvisie Buitengebied dient hierbij als richtlijn. In de ontwerpvisie is hieraan toegevoegd dat er voor velden, die qua maat en schaal het landschapstype in deze ontwikkelingsvisie overstijgen, een nieuwe robuuste landschappelijke structuur moet worden ontworpen.

 • Omgevingsdialoog.
  Al eerder is aangegeven dat participatie van de lokale samenleving in deze ontwikkelingen een vereiste is. Behalve dat inwoners deel moeten kunnen nemen, moeten ze ook vanaf het begin worden meegenomen in het proces van planvorming tot en met realisatie.

 • Overige effecten op de leefomgeving.
  Als extra aandachtspunten werd nog meegegeven om oog en ruimte te houden voor innovatie en aandacht te geven aan de beleving en esthetiek van zonnevelden.


Deze uitgangspunten en aanbevelingen hebben hun uitwerking gekregen in het ontwerp van de visie.

De visie is raadpleegbaar via de gemeentelijke website: https://www.heusden.nl/Overig/Ruimtelijke_plannen/Ontwerp_visie_zonnevelden


Uitnodiging informatiebijeenkomst

We willen de visie op zonnevelden nog verder vervolmaken door het gesprek aan te gaan met inwoners en belanghebbenden. Dit is ook een mooi moment voor u om u te laten informeren over de afwegingen die zijn gemaakt om tot deze visie te komen.


We nodigen u dan ook graag uit voor deze informatiebijeenkomst op 27 maart 2019 in het gemeentehuis in Vlijmen, aanvang 19:30 uur.


Vervolgstappen

Naast dat reacties gedeeld kunnen worden tijdens de informatiebijeenkomst, ligt het ontwerp van de visie tot en met 27 maart ter inzage en kunnen in die periode ook zienswijzen worden ingediend. Met de inzichten van de informatieavond en eventuele zienswijzen, zal de visie nog verder worden aangescherpt.

Naar verwachting zullen wij de visie daarna voor besluitvorming op 14 mei aanstaande aanbieden aan de raad.

Uitgelicht