Gemeenteraad

raad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding, vorming en uitvoering van beleid. De gemeenteraad van Heusden telt 27 zetels, verdeeld over 9 fracties. De zetelverdeling is als volgt:

Presidium

Om ervoor te zorgen dat alle processen binnen de gemeenteraad goed verlopen, is het presidium in het leven geroepen. Meer weten? Klik hier.

Griffie

De griffie zorgt voor de ondersteuning van de gemeenteraad. Meer weten? Klik hier.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert gemiddeld een keer in de zes weken. Tijdens deze raadsvergadering vindt besluitvorming over de raadsvoorstellen plaats. In de weken voorafgaand aan de raadsvergaderingen houdt de raad diverse informatievergaderingen. Tijdens deze vergaderingen laten de raadsleden zich informeren over de voorstellen en worden vragen beantwoord, zodat later tijdens de raadsvergadering een afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden. De gemeente Heusden kent drie verschillende informatievergaderingen:Bestuur en Beheer, Ruimte en Samenleving.

Wilt u weten wanneer de gemeenteraad vergadert en wat er op de agenda staat? Raadpleeg dan het Bestuursinformatiesysteem van de gemeente Heusden.

Vergaderingen live op internet

Wilt u een raadsvergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Vlijmen. U kunt de vergaderingen ook live volgen via internet of later terugzien.

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Bestuurders mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

Uitgelicht