Stimuleringsbijdrage

Op 13 december heeft het college van Heusden besloten om de beleidsregel 'stimuleringsbijdrage waterplan Heusden' vast te stellen. 

Doel
Met deze bijdrage willen we inwoners en bedrijven stimuleren om op een duurzame en klimaat-adaptieve manier om te gaan met water. Het traditionele waterbeheer ging uit van een overheid die bewoners en bedrijven op het gebied van water ontzorgt. Dat is, gelet op klimaatverandering, niet langer een houdbare koers. Er is eenvoudigweg geen ruimte om de effecten van klimaatverandering (regen, hitte, droogte) in de openbare ruimte op te lossen. Dat maakt dat perceeleigenaren ook zelf aan de slag moeten! Als gemeente gaan wij ook zelf aan de slag door verhard oppervlak af te koppelen. Nieuwe projecten worden bijvoorbeeld niet meer aangekoppeld aan de riolering.

Opbouw subsidie
De stimuleringsbijdrage bestaat uit 4 subsidies met een gezamenlijk jaarlijks bedrag van € 60.000. Dat onderverdeeld is in:

Stimuleren afkoppelen eigen perceel € 20.000                (geldt niet voor nieuwbouw)
Faciliteren afkoppelen woningen / percelen bij afkoppelprojecten € 20.000             (de gemeente koppelt een straat af en huiseigenaren koppelen de voorzijde van het dak van hun woning af)
Stimuleren aanleg groene daken € 10.000                                  
Duurzaamheidsinitiatieven en innovaties € 10.000 (stapelbaar met bovenstaande subsidies) 


Bij het verlenen van de subsidie hanteren we een aantal criteria. Klik hier voor een overzicht. Voor alle bovenstaande budgetten geldt dat de subsidie alleen wordt verstrekt zolang er nog budget beschikbaar is. Met andere woorden ‘op = op’. Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De gemeente heeft de bevoegdheid om de subsidies te ‘ontschotten’. Als blijkt dat van de ene subsidie het plafond is bereikt en het is aannemelijk dat het plafond van een andere subsidie niet wordt gehaald kan er een overheveling plaatsvinden. Hieronder houden wij actueel bij hoeveel budget er nog over is. Bekijk de volledige regeling hier.

 

Verdeling budget